Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku

Statut Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku

Rozdział 1

Nazwa Kolegium oraz Jego cele

§ 1

 1. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, zwane dalej „Kolegium”, działa na podstawie przepisów o systemie oświaty.
 2. Organem założycielskim Kolegium jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
 3. Siedzibą Kolegium jest budynek przy ul. Hallera 245 w Gdańsku.
 4. Kolegium posługuje się skrótem swej nazwy: KPSS w Gdańsku.
 5. Kolegium używa pieczęci okrągłej z godłem państwowym w środku i napisem w otoku: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku.
 6. Kolegium posiada emblemat według załączonego wzoru.
 7. Kolegium jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu województwa.

§ 2

 1. Celem Kolegium jest kształcenie w zawodzie pracownik socjalny.
 2. Kolegium stwarza warunki do całościowego rozwoju słuchaczy, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 3. Kolegium umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy poprzez organizowanie kół zainteresowań, zajęć sportowych i konkursów.
 4. Kolegium kształtuje przekonanie o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu środowiska, regionu i kraju.
 5. Kolegium udziela słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 6. Kolegium może prowadzić, według zasad określonych w odrębnych przepisach, szkolenia specjalizujące w szczególności:
  1. z zakresu organizacji pomocy społecznej;
  2. w zawodzie pracownik socjalny;
  3. inne formy doskonalenia dla pracowników służb społecznych.

Rozdział 2

Organ prowadzący

§ 3

 1. Organem założycielskim i prowadzącym Kolegium jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
 2. Samorząd Województwa Pomorskiego zapewnia Kolegium warunki bazowe, kadrowe i organizacyjne do pełnej realizacji planów i programów nauczania oraz praktyk pedagogicznych. Sprawuje również nadzór nad działalnością finansowo-administracyjną Kolegium. Nadzorowi podlega w szczególności prawidłowość dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.
 3. Samorząd Województwa Pomorskiego zawiera pisemne porozumienia z uczelniami sprawującymi opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 5. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawuje Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych.

Rozdział 3

Systemy kształcenia

§ 4

 1. Nauka w Kolegium trwa 3 lata i może być prowadzona w systemie dziennym lub zaocznym. Podstawowym systemem kształcenia jest system dzienny.
 2. Zajęcia w Kolegium mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, seminariów i praktyk.

Rozdział 4

Organy Kolegium i ich kompetencje

§ 5

Organami Kolegium są:

 1. Dyrektor Kolegium;
 2. Rada Programowa Kolegium;
 3. Samorząd Słuchaczy.

§ 6

 1. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący na okres 5 lat.
 2. Działalnością Kolegium kieruje dyrektor.
 3. Dyrektor Kolegium w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością oraz reprezentuje Kolegium na zewnątrz;
  2. sprawuje ogólną opiekę nad słuchaczami Kolegium;
  3. w porozumieniu z organem prowadzącym ustala wysokość opłat za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym oraz za powtarzanie semestru;
  4. realizuje uchwały rady programowej podjęte w ramach jej kompetencji;
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Kolegium;
  7. określa organizację roku szkolnego;
  8. opiniuje i zatwierdza programy nauczania opracowane przez nauczycieli w oparciu o ramowe plany nauczania.
 4. Dyrektor Kolegium jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników. W tym zakresie dyrektor decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli - oraz innych pracowników Kolegium, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianie i zwalnianie następuje w porozumieniu z opiekunem naukowym;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Kolegium, a w przypadku nauczycieli akademickich w porozumieniu z opiekunem naukowym;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady programowej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Kolegium.
 5. Dyrektor Kolegium, sprawując nadzór pedagogiczny nad nauczycielami Kolegium, współdziała z opiekunem naukowo-dydaktycznym
 6. Merytoryczną opiekę nad procesem kształcenia w Kolegium sprawuje opiekun naukowo-dydaktyczny z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 7

 1. W Kolegium działa Rada Programowa, powołana przez organ prowadzący.
 2. Radę Programową Kolegium powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego, na wniosek Dyrektora Kolegium.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą:
  1. Dyrektor Kolegium jako jej przewodniczący;
  2. opiekun naukowo-dydaktyczny;
  3. kierownik praktyk zawodowych;
  4. przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Kolegium;
  5. przedstawiciel samorządu słuchaczy;
  6. przedstawiciel organu prowadzącego;
  7. inne osoby powołane na wniosek dyrektora Kolegium.
 4. Wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, dokonują w przypadku:
  1. nauczycieli akademickich – rektor Uniwersytetu Gdańskiego - uczelni sprawującej opiekę naukowo- dydaktyczną nad Kolegium;
  2. nauczycieli Kolegium - ogół nauczycieli zatrudnionych w Kolegium;
  3. słuchaczy - samorząd słuchaczy;
  4. przedstawiciela organu prowadzącego - organ prowadzący.
 5. Zmiana składu lub odwołanie członka Rady Programowej następuje w trybie właściwym dla powołania Rady.
 6. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. ustalanie ogólnych kierunków działania Kolegium;
  2. uchwalanie statutu;
  3. uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym trybu odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji ;
  4. uchwalanie regulaminu kształcenia;
  5. ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajęć i praktyk oraz zdawania egzaminów ;
  6. uchwalanie szczegółowych planów i programów nauczania;
  7. określanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami Kolegium;
  8. zatwierdzanie planów pracy Kolegium;
  9. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Kolegium;
  10. przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności Kolegium;
  11. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  12. podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach, dotyczących działalności Kolegium.
 7. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 8. Rada Programowa uchwala regulamin swojej działalności.
 9. Zebrania Rady są protokołowane.

§ 8

 1. W Kolegium działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze Kolegium.
 2. Organem Samorządu Słuchaczy jest Rada Samorządu Słuchaczy na czele której stoi Przewodniczący.
 3. Zasady wybierania i działania Samorządu Słuchaczy oraz jego organów określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy, który nie może być sprzeczny ze statutem Kolegium.
 4. Samorząd Słuchaczy może przedstawić Radzie Programowej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Kolegium, dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy.
 5. Dyrektor Kolegium może uchylić niezgodne z prawem uchwały Samorządu Słuchaczy.

§ 9

Samorząd Słuchaczy uprawniony jest m.in. do:

 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią oraz stawianymi wymaganiami;
 2. współdecydowania w przyznawaniu słuchaczom stypendiów i innych form pomocy materialnej;
 3. wyrażania opinii dotyczącej organizacji życia szkolnego;
 4. redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w Kolegium;
 5. zgłaszania słuchaczy do wyróżnień i nagród stosowanych w Kolegium.

Rozdział 5

Zakres zadań osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna naukowo-dydaktycznego, nauczycieli oraz innych pracowników Kolegium

§ 10

W Kolegium tworzy się stanowiska:

 1. Kierownika praktyk zawodowych;
 2. Opiekuna naukowo-dydaktycznego.

§ 11

Do zadań Kierownika Praktyk Zawodowych należy organizowanie oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk, a w szczególności:

 1. sporządzanie harmonogramu praktyk;
 2. zawieranie umów;
 3. sporządzanie projektu budżetu praktyk;
 4. prowadzenie dokumentacji praktyk;
 5. monitorowanie realizacji praktyk;
 6. opracowywanie i wdrażanie projektów w zakresie staży i praktyk,
 7. zastępowanie Dyrektora Kolegium w czasie jego nieobecności,
 8. współpraca z Dyrektorem w kierowaniu działalnością Kolegium.

§ 12

Do zadań Opiekuna naukowo-dydaktycznego należy w szczególności:

 1. doradztwo w sprawach naukowo - dydaktycznych;
 2. dbałość o odpowiedni poziom nauczania w Kolegium;
 3. koordynacja działań uczelni związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej;
 4. członkostwo w radzie programowej;
 5. opiniowanie planów i programów kształcenia;
 6. opiniowanie programów autorskich;
 7. udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe.

§ 13

Spory zaistniałe między poszczególnymi podmiotami Kolegium rozwiązywane są na drodze dialogu, w przypadku braku porozumienia wybrany zostanie mediator.

§ 14

 1. W Kolegium zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Kwalifikacje nauczycieli Kolegium określają odrębne przepisy.
 3. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust. 1, nie będących nauczycielami, określają odrębne przepisy.

§ 15

Do zadań nauczycieli Kolegium należy w szczególności:

 1. realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów nauczania,
 2. systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych,
 3. stosowanie właściwych metod nauczania,
 4. organizowanie samodzielnej pracy słuchaczy, kontrolowanie jej oraz bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich słuchaczy,
 5. stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz wiadomości w zakresie swego przedmiotu, doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w konferencjach, seminariach i kursach,
 6. dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt Kolegium,
 7. wspieranie rozwoju słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,
 8. wykonywanie innych czynności związanych z realizacją statutowych zadań Kolegium.

§ 16

 1. W Kolegium działa biblioteka, spełniająca zadania dydaktyczne i usługowe.
 2. Przedmiot działania biblioteki określają odrębne przepisy.
 3. Na czele biblioteki stoi nauczyciel-bibliotekarz, którego zakres obowiązków ustala dyrektor Kolegium.

Rozdział 6

Organizacja kształcenia

§ 17

 1. W Kolegium kształci się na podstawie planów i programów nauczania uwzględniających standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz. U.z 2005 Nr 62 poz. 555).
 2. Organizację kształcenia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Kolegium opracowany przez Dyrektora na podstawie planu kształcenia oraz planu rzeczowo-finansowego Kolegium.
 3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący

§ 18

 1. Rok szkolny w Kolegium trwa od 1 października do 30 września następnego roku i obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne zimową i letnią, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie.
 2. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 3. Zajęcia w Kolegium odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 4. Nauka w Kolegium odbywa się zgodnie z Regulaminem kształcenia uchwalonym przez Radę Programową po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.
 5. Szczegółowe przepisy dotyczące otrzymania zaliczeń, składania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, powtarzania roku, otrzymania urlopu , indywidualnego toku nauki oraz reaktywacji określa regulamin Kształcenia.
 6. Nauka w Kolegium kończy się egzaminem dyplomowym składanym przed Komisją powołaną przez Dyrektora Kolegium.
 7. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz zasady składania tego egzaminu określa Regulamin Kształcenia.
 8. Absolwenci Kolegium otrzymują dyplom ukończenia Kolegium.
 9. Słuchacze, którzy ukończyli IV semestr nauki mogą równolegle podjąć studia eksternistyczne na Uniwersytecie Gdańskim – Wydziale Nauk Społecznych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Samorządem Województwa Pomorskiego.
 10. Absolwenci Kolegium, po uzyskaniu dyplomu Kolegium i spełnieniu warunków zawartych w punkcie 9 mają możliwość przystąpienia do egzaminu licencjackiego na warunkach, które określa porozumienie.
 11. Absolwenci Kolegium, posiadający dyplom Kolegium oraz dyplom licencjata mogą, zgodnie z porozumieniem, kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich.

§ 19

Szczegółową organizację kształcenia, wewnętrzny system oceniania i zasady rekrutacji określa Regulamin Kształcenia.

§ 20

Praktyki zawodowe

 1. Kolegium organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe przewidziane w planach i programach nauczania.
 2. Formę, miejsce i terminy praktyk zawodowych określa Dyrektor Kolegium w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i samorządu słuchaczy.
 3. Dyrektor zawiera porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych z osobami kierującymi jednostkami organizacji pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej.
 4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa: cele, program i czas trwania praktyk zawodowych, zadania i obowiązki nauczycieli Kolegium, słuchaczy oraz podmiotów przyjmujących słuchaczy na praktyki, a także przepisy związane z realizacją porozumienia.
 5. Koszty związane z organizowaniem praktyk zawodowych, w tym również wynikające z dodatkowych wypłat wynagrodzeń dla pracowników przyjmujących słuchaczy Kolegium na praktyki, pokrywane są ze środków przewidzianych planem rzeczowo-finansowym Kolegium.
 6. Zasady odbywania praktyk zawodowych określa regulamin praktyk uchwalony przez Radę Programową.

§ 21

 1. Kolegium prowadzi album słuchaczy, teczki akt osobowych słuchaczy oraz księgę dyplomów na zasadach określonych w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.
 2. Przebieg nauki w Kolegium jest dokumentowany w protokołach egzaminacyjnych, indeksie, karcie egzaminacyjnej, dzienniku w sposób określony w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.
 3. Kolegium wydaje słuchaczom indeksy i legitymacje oraz prowadzi ich rejestr.

§ 22

Kolegium może pobierać opłaty za egzaminy wstępne, zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym, chyba że są powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 23

Słuchaczem Kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, przedstawiła zaświadczenie lekarskie a braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie pracownik socjalny oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 24

Słuchacz Kolegium ma prawo do:

 1. rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń i środków Kolegium;
 2. zrzeszania się w kołach naukowych (przedmiotowych);
 3. przenoszenia się z systemu nauki dziennej na system zaoczny i odwrotnie;
 4. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 5. uzyskiwania nagród i wyróżnień;
 6. ochrony zdrowia i bezpłatnej opieki lekarskiej;
 7. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych;
 8. zgłaszania organom Kolegium postulatów dotyczących planów i programów nauczania, regulaminu kształcenia oraz innych spraw związanych z procesem nauczania, a także warunków socjalno-bytowych;
 9. zamieszkiwania w internacie na warunkach określonych odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym roku szkolnym;
 10. podejmowania pracy zarobkowej, nie kolidującej z obowiązkami słuchacza wobec Kolegium;
 11. demokratycznych wyborów swojej reprezentacji w Samorządzie Słuchaczy;
 12. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
 13. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 14. gwarancji przestrzegania przez nauczycieli regulaminu kształcenia;
 15. zdawania egzaminu poprawkowego , egzaminu komisyjnego oraz poprawkowego egzaminu dyplomowego, a także do powtarzania semestru na warunkach określonych w regulaminie kształcenia.

§ 25

Do podstawowych obowiązków słuchacza Kolegium należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia, jakie stwarza mu Kolegium. W szczególności słuchacz zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminu kształcenia i innych przepisów obowiązujących w Kolegium;
 2. przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego;
 3. dbania o godność słuchacza i dobre imię Kolegium;
 4. poszanowania mienia Kolegium;
 5. realizacji i przestrzegania uchwał Samorządu Słuchaczy;
 6. aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych oraz terminowego składania egzaminów i zaliczeń, a także wypełniania innych obowiązków przewidzianych w planie nauczania;
 7. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach według zasad określonych w regulaminie kształcenia;
 8. niezwłocznego powiadomienia sekretariatu Kolegium o zmianie nazwiska (stanu cywilnego), adresu, a także zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej;
 9. Za nieprzestrzeganie statutu oraz innych regulaminów obowiązujących w Kolegium słuchacz może zostać ukarany: upomnieniem, naganą, skreśleniem z listy słuchaczy.

§ 26

Dyrektor Kolegium może skreślić osobę z listy słuchaczy Kolegium z powodu:

 1. niedostatecznych wyników w nauce, a zwłaszcza nie zaliczenia semestru w terminie określonym w regulaminie kształcenia;
 2. rażącego naruszenia norm lub zasad współżycia koleżeńskiego i społecznego, niegodnego zachowania lub wejścia w konflikt z prawem;
 3. zaprzestania uczęszczania przez słuchacza na zajęcia, zerwania kontaktu z Kolegium przez okres 30 dni;
 4. utraty przez słuchacza kwalifikacji zdrowotnych, gwarantujących przydatność do prac w zawodzie;
 5. działania na szkodę Kolegium, naruszenia w rażący sposób obowiązków słuchacza określonych w regulaminie kształcenia lub w statucie.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 27

 1. Nauka w Kolegium odbywa się zgodnie z regulaminem kształcenia, uchwalonym przez radę programową.
 2. W ciągu 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia, dyrektor Kolegium przesyła go do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 28

W ciągu 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia, dyrektor Kolegium przesyła go do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 29

Do składania w imieniu Kolegium oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj.: dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

§ 30

Zmiany w statucie wprowadza Rada Programowa w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Programową Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku.

Menu główne Portalu:

WYDARZenia

2008-09-02 Dzielnica
Od IX 2008 pracownicy...
2009-01-01 Gdańsk
KPSS w 2009r....
2009-03-03 Konferencja
W marcu 2009 odbyła...
2009-06-17 Kolegium
W czerwcu 2009 odbył...
2009-10-01 Kolegium
Uroczysta inauguracja...

GALERia

 • zdjęcie 41
 • zdjęcie 1

WYSZUkiwarka

Katalog MOL

Przeglądaj zbiór książek, zarządzaj swoim kontem online w prosty i szybki sposób.

Przejdź do katalogu MOL

Powiązane portale:

Nawigacja pomocnicza